fbpx
News

E-commerce Association Member

Новости

Членови на Асоцијација за е-трговија

At the end of 2019, we became members of the Association for e-commerce of Macedonia. The Association aims to support the interests of e-commerce companies as well as all concerned companies and organizations, to contribute to the knowledge of e-commerce and its expansion including related services and technologies and to reduce and eliminate barriers that restrict growth and industry development. Through various activities such as training and research, lobbying and information, the association strives to build a favorable environment for the growth of e-commerce in Macedonia. The association was founded in December 2017 and in just two years managed to build partnerships with all stakeholders in the e-commerce chain. It currently has almost 80 companies that have become its members and supporters.

На крајот од 2019 година, станавме членки на Асоцијацијата за е-трговија на Македонија. Асоцијацијата има за цел да ги поддржи интересите на компаниите за е-трговија како и сите засегнати компании и организации, да придонесе кон знаењето за е-трговија и негово прошиурување вклучувајќи ги поврзаните услуги и технологии и да ги намали и елиминира бариерите кои го ограничуваат растот и развојот на индустријата. Преку најразлични активности како што се обуки и истражувања, лобирање и информирање асоцијацијата се стреми да изгради поволна околина за раст на е-трговијата во Македонија. Асоцијацијата беше основана во декември 2017 година и за само две години успеа да изгради партнерска соработка со сите засегнати страни од синџирот за е-трговија. Моментално брои речиси 80 компании кои станаа нејзини членови и поддржувачи.

WordPress and WHMCS integration by i-Plugins